Lauxtermann Advocaten is persoonlijk adviseur van verschillende ondernemers en DGA's.
 Zo hebben wij een cliënt die actief is in de logistieke dienstverlening met succes bijgestaan in een aandeelhoudersdispuut bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Nadat de enquêteverzoeken van een dwarsliggende medeaandeelhouder waren verworpen, kon deze op aanvaardbare condities worden uitgekocht. Onze cliënt kan zich nu weer volledig toeleggen op zijn business.

Lauxtermann Advocaten is zeer actief in de AVB-praktijk. Bij AVB-claims komen het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht samen. Het is dan zaak niet alleen op de betreffende rechtsvragen te focussen, maar ook aandacht te hebben voor de meer commerciële belangen. Grote claims kunnen immers uitermate schadelijk voor uw reputatie zijn, zo niet ronduit bedreigend voor het voortbestaan van uw onderneming. Wij overzien het hele speelveld en zijn uitstekend in staat, zowel verzekeraars als bedrijven bij deze claims te begeleiden.Zo hebben wij een aannemer bijgestaan die aansprakelijk was gesteld door een buitenlandse opdrachtgever, van wie een fabriek door brand was lamgelegd. De ingediende claim overschreed vele malen de beschikbare verzekeringsdekking en zou onherroepelijk tot het faillissement van onze cliënt hebben geleid. Wij namen de regie. Door meteen de juiste rechtsmaatregelen te treffen en tegelijk met zowel verzekeraars, experts, als de tegenpartij in gesprek te gaan, kon deze claim al binnen vijf maanden na de brand worden afgewikkeld, zonder dat het onze cliënt iets heeft gekost.

Advocaten die ervan worden beschuldigd, dat zij in een procedure niet een optimaal resultaat hebben behaald, of fatale termijnen hebben laten verlopen. Notarissen die hun medewerking zouden hebben verleend aan frauduleuze vastgoedtransacties, of schade zouden hebben toegebracht bij de afwikkeling van nalatenschappen. Accountants die zich buiten de beroepsgrenzen hebben gewaagd en zijn vastgelopen. Verzekeringstussenpersonen die, naar de mening van hun opdrachtgevers, geen adequate dekking tot stand hebben gebracht. In veel van dit soort gevallen spelen ook vragen op het gebied van het verzekeringsrecht. Lauxtermann Advocaten staat professionals die aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten, met raad en daad bij.

Wij behandelen tal van beroepsziekteclaims, meestal in opdracht van aansprakelijkheidsverzekeraars, of direct in opdracht van werkgevers.

Zo zijn wij betrokken geweest bij de eerste RSI-zaak bij de Hoge Raad. In die zaak is uitgemaakt, dat op de werknemer de bewijslast rust van het causaal verband, tussen de gevorderde schade en de uitoefening van de werkzaamheden, waarin de schade gesteld wordt te zijn geleden. Dit kan met zich meebrengen, dat de werknemer ook bewijs dient bij te brengen, van de door hem gestelde werkzaamheden. Daarmee heeft de Hoge Raad een duidelijke aanwijzing gegeven, dat de bescherming van de werknemer niet zo ver gaat dat de werkgever ook op dit vlak de bewijslast, en daarmee het bewijsrisico, draagt. Het arrest - dat gezien kan worden als het eerste in een reeks van striktere uitspraken over de bewijslastverdeling in beroepsziektezaken - heeft hiermee een dam opgeworpen tegen een ongebreidelde groei van dit soort claims (HR 20-5-2005, JA 2005, 65).


Steeds vaker worden bestuurders en commissarissen in hun privévermogen aangesproken op eventuele fouten van de vennootschap. Dit aansprakelijkheidsrisico kan worden ondergebracht in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook wel D&O-polis genoemd. Lauxtermann Advocaten heeft ruime ervaring met dergelijke verzekeringsproducten en adviseert zowel verzekeraars als bestuurders bij het afwikkelen van claims.Zo hebben wij een aantal bestuurders van een bedrijf uit de levensmiddelenindustrie bijgestaan. Vanwege fouten in het productieproces werden zij aansprakelijk gesteld door de Amerikaanse afnemer. In de procedure die hierop volgde in de Verenigde Staten, werden de bestuurders onverwacht veroordeeld tot betaling van ‘punitive damages’. Een dergelijke bestraffende schadevergoeding kent het Nederlands recht niet. De vraag rees of ‘punitive damages’ kunnen worden aangemerkt als vergoedbare schade, in de zin van de polis. De verzekeraars gingen er onmiddellijk vanuit dat dit niet het geval zou zijn, zonder zich rekenschap te geven van het feit, dat een dergelijke afbakening van de dekking niet uit de tekst en de opzet van de polis volgde. Wij staan u graag met raad en daad bij in dit soort polisgeschillen.

Verzekeraars krijgen steeds meer aandacht voor het nemen van regres. Door uitgekeerde schades zoveel mogelijk te verhalen, wordt de totale schadelast zo goed mogelijk beheerst en wordt daarnaast bijgedragen aan het brede maatschappelijke belang van preventie. Door de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014, staat dit onderwerp weer volop in de belangstelling. Lauxtermann Advocaten speelt hierbij een centrale rol en heeft zich vroegtijdig verdiept in de mogelijke consequenties van de voorgenomen wijzigingen. Mede dankzij onze inspanningen is de uiteindelijke regeling verduidelijkt en aangescherpt. Onze grondige kennis van deze bedrijfsregeling maakt ons bij uitstek geschikt voor de behandeling van brandregreszaken, en om te adviseren over uw riskmanagement.

Eén van onze speerpunten is de behandeling van aansprakelijkheidsrisico's in de bouw.
 Wij zijn bekend met alle relevante verzekeringsvormen (CAR, AVB, aanbouwverzekering) en hebben ruime ervaring met advisering over de dekking van de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende risico's onder de beschikbare polissen. Ook bij calamiteiten staan wij paraat. Wij hebben tal van bouwschades behandeld en overzien de daarmee samenhangende verzekeringsperikelen.

Lauxtermann Advocaten heeft in korte tijd ruime ervaring opgebouwd met de behandeling van deelgeschillen in personenschadezaken, zowel als verwerende partij, als eisend.

Nadat een benadeelde, met wie door een SVI-verzekeraar een vaststellingsovereenkomst was gesloten, vervolgens onze opdrachtgever, een WAM-verzekeraar, voor de gevolgen van hetzelfde ongeval in rechte wilde  betrekken, zijn wij zelf namens de WAM-verzekeraar een deelgeschil gestart. Wij hadden er voor kunnen kiezen verweer te voeren, in wat ongetwijfeld een langdurige en complexe bodemprocedure zou worden. In plaats daarvan, hebben wij in dit deelgeschil laten vaststellen, dat ook de WAM-verzekeraar zich tegenover de benadeelde op de vaststellingsovereenkomst kon beroepen.Een vlotte en kostenvriendelijke aanpak, die ook de benadeelde, hoewel in het ongelijk gesteld, snel duidelijkheid heeft gegeven (Rb Rotterdam 6 april 2011, JA 2011/105 ). 

In weinig sectoren is de wet- en regelgeving zo complex en in ontwikkeling als in de financiële sector. Voor cliënten uit de financiële sector is Lauxtermann Advocaten het vaste klankbord als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van regelgeving inzake financieel toezicht, zoals het provisieverbod en het consumentenkrediet, maar ook bij alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en de prudentiële regelgeving waaronder Solvency II.Lauxtermann Advocaten assisteert financiële ondernemingen bij compliance vraagstukken: welke regels zijn van toepassing, voldoet een bedrijf aan die regels en zo nee, hoe kan dat worden aangepast. Lauxtermann Advocaten denkt daarnaast graag met u mee, hoe de lasten van het toezicht kunnen worden beperkt. Bijvoorbeeld door te bezien welke uitzonderingen of vrijstellingen mogelijk zijn, of door aanpassing van de bedrijfsvoering, zodat niet langer sprake is van een vergunningplicht. Indien nodig ondersteunt Lauxtermann Advocaten ondernemingen in hun contact met de toezichthouders. Dat kan zijn in het kader van een vergunningaanvraag, maar ook in het kader van (bestuursrechtelijke) handhavingsprocedures van De Nederlandse Bank (DNB) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Lauxtermann Advocaten heeft haar kennis en ervaring op het gebied van bouw- en verzekeringsrecht gebundeld in haar geïntegreerde bouw- verzekeringspraktijk. Door het gehele speelveld van bouw- en verzekeringsrechtelijke verhoudingen te overzien kunnen wij onze cliënten optimaal bijstaan bij de behandeling van bouwschades en bouw gerelateerde claims. Een effectieve behandeling hiervan vereist kennis van de wijze waarop risico’s zijn verdeeld over de bij de bouw betrokken partijen en hun verzekeraars.Kennis en ervaring op het gebied van bouw- en verzekeringsrecht is eveneens van belang in de contractfase. Alle bij de bouw betrokken partijen zijn er bij gebaat dat risico’s op een evenwichtige en duidelijke wijze worden verdeeld en dat de betreffende bouw- en verzekeringscontracten goed op elkaar aan sluiten. Maar al te vaak blijkt dat de polis en verzekeringsvoorwaarden niet goed aansluiten op het bestek en het bouwcontract.Lauxtermann Advocaten heeft ruime ervaring met verschillende verzekeringsvormen zoals CAR, BOV, AVB, DSU, Machinebreuk, Landmaterieel, Transport en bouwcontracten op basis van RVOI, DNR, UAV, UAV-GC en FIDIC. Tot onze cliënten behoren verzekeraars, opdrachtgevers, aannemers en projectontwikkelaars. Door andere bouwrechtkantoren worden wij regelmatig ingeschakeld voor verzekeringsrechtelijke ondersteuning.

De zorgsector is voortdurend in beweging. Dat geldt ook voor wetgeving op het gebied van het gezondheidsrecht, het zorgverzekeringsrecht en de geldende vergoedingen en tarieven. Lauxtermann Advocaten staat zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars bij in de grote verscheidenheid aan juridische kwesties, die zich voordoen in deze sector. Zoals bij de vraag hoe na een faillissement van een zorgaanbieder moet worden omgegaan met nog niet gedeclareerde DBC´s, terwijl de hoofdbehandelaars inmiddels in dienst zijn bij een andere zorgaanbieder. Uiteraard zijn wij ook op de hoogte van wetswijzigingen en eventuele consequenties die daaruit voortvloeien. Zo is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet die de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de kwaliteitswet zorginstellingen (KZI) vervangt, zal per 1 januari 2016 in werking treden. De wet heeft consequenties voor de wijze waarop zorgaanbieders aan patiënten/cliënten de mogelijkheid moeten bieden tot het indienen van een klacht. Lauxtermann Advocaten gaat op proactieve wijze te werk, om zorgaanbieders van dienst te zijn bij de noodzakelijke aanpassingen op dit punt, maar bijvoorbeeld ook bij het zelfstandig afhandelen van claims.

Lauxtermann Advocaten staat verzekeraars en werkgevers bij in tal van letselschadeclaims. Door onze ervaring op dit gebied, weten wij dergelijke claims, ook indien de rechter wordt ingeschakeld, verrassend vlot en soepel af te wikkelen.  Zo hebben wij een werkgever uit de afvalverwerkingsindustrie bijgestaan. Een heftruck was gekanteld en daarbij had een werknemer letsel opgelopen. In de procedure die hierop volgde, stond de vraag centraal of onze cliënt haar zorgplicht had geschonden en derhalve aansprakelijk kon worden gehouden. Daarnaast bestond er een geschil over de omvang van de geleden schade. In hoeverre was er sprake van een verlies van verdienvermogen?  En had de werknemer wel voldoende inspanningen gepleegd om te re-integreren? Een letselschadeclaim kan vanwege de veelvoud aan geschilpunten snel uitmonden in een slepende en kostbare procedure.  Als het enigszins kan, moet dit natuurlijk worden voorkomen. Door het initiatief te nemen, kon deze zaak nog voor de comparitie worden afgewikkeld. Naar grote tevredenheid van onze cliënt, diens AVB-verzekeraar en de werknemer.

De aansprakelijkheidsvraag of claimbeoordeling bij medische aansprakelijkheid, is vaak niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat staat op gespannen voet met de roep van de patiënt om transparantie. De positie van de patiënt heeft de afgelopen jaren sowieso steeds meer de aandacht gekregen. De Gedragscode Medische Incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA), is opgesteld met twee doelen: het verschaffen van openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid. In dit verband is ook het onderzoeksrapport 'Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen' verschenen, geschreven door een wetenschappelijke onderzoeksgroep van de Vrije Universiteit, onder leiding van hoogleraren Akkermans en Leegemate. Daarnaast is er het VGR-preadvies van Akkermans en Smeehuijzen (Ontwikkelingen rond medische aansprakelijkheid, Den Haag 2013), waarin onder meer wordt bepleit, dat de zorgsector zelf het voortouw neemt en maatregelen treft, waarin de behoeften van de patiënt, met name kort na het incident, voorop dienen te staan. Lauxtermann Advocaten is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Een bijzonder onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, betreft de overheidsaansprakelijkheid. Ook het handelen van overheden, uiteenlopend van de staat tot gemeenten, provincies of toezichthouders, kan immers tot schade leiden. Dat geldt niet alleen voor onrechtmatig overheidshandelen, maar ook voor rechtmatig handelen. Bij onrechtmatige overheidsdaad kan worden gedacht aan aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluitvorming of onjuiste informatieverstrekking. Bijvoorbeeld een onterechte weigering van een omgevingsvergunning voor bouwen, of een ten onrechte opgelegde bestuurlijke boete of dwangsom. Als een dergelijk besluit eenmaal is vernietigd door de bestuursrechter, staat daarmee de onrechtmatigheid in beginsel vast. We spreken van rechtmatig overheidshandelen dat tot schade leidt, wanneer bijvoorbeeld een bestemmingsplan geheel legitiem gewijzigd wordt, maar wel schade veroorzaakt voor omwonenden. In die gevallen kan de schade onder omstandigheden toch voor vergoeding in aanmerking komen, bijvoorbeeld in de vorm van planschade bij bestemmingsplannen, of op grond van nadeelcompensatieregelingen. Lauxtermann Advocaten staat ondernemingen bij zowel in de bestuursrechtelijke procedure tegen dergelijke besluiten, als bij de civielrechtelijke aansprakelijkstelling.

De praktijk van Lauxtermann Advocaten is geworteld in het verzekeringsbedrijf. Meerdere van de door onze advocaten behandelde zaken hebben geleid tot standaardarresten van de Hoge Raad.

HR 9 juli 2006, NJ 2006, 326 is zo’n ‘landmark’ zaak. In deze zaak verdedigden wij succesvol, dat een door onze opdrachtgever gebruikte polisclausule aangeduid moest worden als een primaire dekkingsclausule, die - anders dan gewone garantieclausules - niet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid gepasseerd kon worden. De Hoge Raad overwoog, dat het aan de verzekeraar zelf is, de grenzen van de polisdekking te formuleren. Dit uitgangspunt heeft sindsdien een centrale plaats gekregen in rechterlijke uitspraken over de uitleg van polisvoorwaarden.

De ontploffende frisdrankfles is waarschijnlijk één van de bekendste voorbeelden van productaansprakelijkheid. De voorbeelden zijn evenwel veel talrijker: geneesmiddelen met dramatische bijwerkingen (Softenon, DES), dioxinekippen (voedselveiligheid), maar ook het gebruik van het kankerverwekkende asbest in de bouw. Bij productaansprakelijkheid is de te nemen actie over het algemeen reactief, omdat het kwaad immers al is geschied. Lauxtermann Advocaten staat in dergelijke gevallen de aangesproken partij bij. In bepaalde situaties is proactief handelen wel mogelijk. In geval van een dergelijke `recall´, begeleidt Lauxtermann Advocaten, in samenwerking met de communicatieadviseur en de Voedsel- en Warenautoriteit, het terughalen van de producten in kwestie.


Lauxtermann Advocaten heeft ruime ervaring met transportverzekeringen. Wij staan verzekeraars en bedrijven bij, in een grote verscheidenheid aan dekkingsgeschillen en andere vraagstukken. Gedegen kennis van het handelsrecht en van de gebruiken op de assurantiebeurs, zijn daarbij cruciaal. Dat bleek weer eens in een procedure, die wij hebben gevoerd voor een exporteur. Deze exporteur had een omvangrijke schade geleden bij een internationale transportcampagne. Een groot deel van de goederen bleek bij aankomst bedorven. Voor deze transportcampagne was slechts voorlopige dekking verleend en over de voorwaarden werd nog onderhandeld. Na melding van de schade weigerde de verzekeraar tot uitkering over te gaan. Er zou alleen een beperkte dekking van het eigen gebrek risico zijn verleend. Ook de makelaar schaarde zich achter dit standpunt, waardoor onze cliënt er plotseling alleen voor kwam te staan. Ondanks deze benarde bewijspositie, konden wij aantonen, dat volledige dekking van het eigen gebrek risico was verleend. Van belang hierbij was, dat het risico voor van buiten komende onheilen op de afnemer rustte, en onze cliënt derhalve geen belang kon hebben bij dekking van bederfschade die het gevolg was van het uitvallen van de koelvriesinstallatie.  Onze cliënt is uiteindelijk door de makelaar en de verzekeraar schadeloos gesteld.

De advocaten van Lauxtermann Advocaten hebben twintig jaar ervaring met alles wat met verzekeringsdistributie en assurantiebemiddeling te maken heeft. Of het nu gaat om portefeuillekwesties bij failliete tussenpersonen, om rekening-courantgeschillen of om advisering over de toezichtwetgeving: wij zijn er nauw bij betrokken geweest.

Sinds de kredietcrisis heeft het verzekeringsbedrijf veel aan vertrouwen ingeboet. In reactie daarop, scherpt de overheid de toezichtwetgeving steeds verder aan. Deze juridisering van de verzekeringsketen vraagt om concreet en helder advies. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Zorgverzekeraars vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, hun verrichtingen worden aandachtig gevolgd. Enerzijds zijn zij verzekeraar, vallen zij onder het prudentieel toezicht van DNB en moeten zij rekening houden met complexe regelgeving zoals Solvency II. Anderzijds moeten zij zich houden aan specifieke regels op het gebied van het gezondheidsrecht, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg, de Zorgverzekeringswet en het toezicht van de NZa daarop. Lauxtermann Advocaten heeft veel ervaring met alle aspecten van het recht waar zorgverzekeraars mee te maken krijgen. Of het nu gaat om samenwerkingsovereenkomsten met assurantietussenpersonen en vergelijkingswebsites, om bezwaren tegen niet-vergoede declaraties en kortingen voor collectieve zorgcontracten, of om de controle op de recht- en doelmatigheid van zorgdeclaraties door de NZa: wij zijn er in thuis.