Overheidsaansprakelijkheid

Een bijzonder onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, betreft de overheidsaansprakelijkheid. Ook het handelen van overheden, uiteenlopend van de staat tot gemeenten, provincies of toezichthouders, kan immers tot schade leiden. Dat geldt niet alleen voor onrechtmatig overheidshandelen, maar ook voor rechtmatig handelen.
Bij onrechtmatige overheidsdaad kan worden gedacht aan aansprakelijkheid voor onrechtmatige besluitvorming of onjuiste informatieverstrekking. Bijvoorbeeld een onterechte weigering van een omgevingsvergunning voor bouwen, of een ten onrechte opgelegde bestuurlijke boete of dwangsom. Als een dergelijk besluit eenmaal is vernietigd door de bestuursrechter, staat daarmee de onrechtmatigheid in beginsel vast.

We spreken van rechtmatig overheidshandelen dat tot schade leidt, wanneer bijvoorbeeld een bestemmingsplan geheel legitiem gewijzigd wordt, maar wel schade veroorzaakt voor omwonenden. In die gevallen kan de schade onder omstandigheden toch voor vergoeding in aanmerking komen, bijvoorbeeld in de vorm van planschade bij bestemmingsplannen, of op grond van nadeelcompensatieregelingen. Lauxtermann Advocaten staat ondernemingen bij zowel in de bestuursrechtelijke procedure tegen dergelijke besluiten, als bij de civielrechtelijke aansprakelijkstelling.